کارشناسان
مهسا رزمی
کارشناس پژوهش و ارزشیابی و رابط وب سایت مرکز      
پست الکترونیک: masi.razmi@yahoo.com                 


فروغ زارع دریسی
کارشناس پژوهش مرکز و کارشناس پژوهشکده سلامت
پست الکترونیک: zare.forough@yahoo.com
                

 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.