رئیس مرکز :دکتر علیرضا چوبینه
PhD بهداشت حرفه ای
استاد دانشگاه
تلفن دفتر: 7251001 داخلی(291)
email: alrchoobin@sums.ac.irمعاون پژوهشی مرکز: دکتر هاله قائم
PhD اپیدمیولوژی
استادیاردانشگاه
تلفن دفتر:  7251001 داخلی(244)
email: ghaemh@sums.ac.i

 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.