اعضای هیئت علمی
 
دکتر مسعودنقاب
PhD بهداشت حرفه ای -گرایش سم شناسی شغلی
استاد دانشگاه
 
 
  
 
 
 دکتر علیرضا چوبینه ( رئیس مرکز)
 PhD بهداشت حرفه ای
 استاد دانشگاه
 
 
  
 
 
 دکتر زهره مظلوم
PhD علوم تغذیه
 استاد دانشگاه
 
 
دکتر محمدحسین کاوه
 PhD آموزش بهداشت
دانشیار دانشگاه
 
 
 دکتر محمد علی بقاپور
PhD عمران - گرایش مهندسی آب ومحیط زیست
  دانشیار دانشگاه
 
 
 دکتر محمد حسین افتخاری
PhD تغذیه
استاد  دانشگاه
 
 
 دکتر کوروش عزیزی
PhD حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
استاد  دانشگاه
 
 
 دکتر حسن هاشمی
PhD بهداشت محیط
استادیار دانشگاه
 
 
 دکتر منصوره دهقانی
PhD بهداشت محیط
دانشیاردانشگاه
 
 
 دکتر جعفر حسن زاده
PhD اپیدمیولوژی
استاد دانشگاه
 
 
 دکتر عباس رضاییان زاده
PhD اپیدمیولوژی
دانشیاردانشگاه
 
 
 مهندس سید حمیدرضا طباطبایی
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
استادیاردانشگاه
 
 
 دکتر سید منصور کشفی
MPH بهداشت عمومی
استادیار دانشگاه
 
 
  خانم افسانه احمدی
دانشجوی دکترای پژوهشی مرکز
عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی
 
 
 دکتر محمد جعفر مومن بالله فرد
PhD حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
دانشیار دانشگاه
 
 
 دکتر هاله قائم (معاون پژوهشی مرکز)
PhD اپیدمیولوژی
استادیار دانشگاه
 
 
  
دکتر مهدی جهانگیری
PhD بهداشت حرفه ای
دانشیار دانشگاه
 
 
دکتر ابوذر سلطانی
PhD حشره شناسی پزشکی
استادیار دانشگاه
دکتر محمدرضا سمائی
PhD بهداشت محیط
استادیار دانشگاه
  
  
 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.