مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با هدف پژوهش و تحقیق در حیطه های گوناگون علوم بهداشتی تأسیس شده است. نظر به اینکه دانشکده بهداشت مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف رشته های علوم بهداشتی را بر عهده دارد، در این دانشکده مستقر شده تا اساتید و دانشجویان رشته های مختلف بتوانند طرح های تحقیقاتی خود را بطور مشترک با این مرکز به انجام برسانند.

 

 

Feature Slides

جلسه دفاع از عنوان پایان نامه آقای هادی دانشمندی دانشجوی دوره دکترای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی1394-12-24

جلسه دفاع از عنوان پایان نامه آقای هادی دانشمندی دانشجوی دوره دکترای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی در روز 24 اسفند ماه سال 94 با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان مرکز تحقیقات علوم بهداشتی و دانشکده بهداشت و همچنین جناب آقای دکتر یعقوبی مسئول دانشجویان دکترای پژوهشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه عنوان پایان نامه با موضوع ارگونومی دفتری اهداف و روش کار مطرح و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.