مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با هدف پژوهش و تحقیق در حیطه های گوناگون علوم بهداشتی تأسیس شده است. نظر به اینکه دانشکده بهداشت مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف رشته های علوم بهداشتی را بر عهده دارد، در این دانشکده مستقر شده تا اساتید و دانشجویان رشته های مختلف بتوانند طرح های تحقیقاتی خود را بطور مشترک با این مرکز به انجام برسانند.

 

 

Feature Slides

دکترای پژوهشی: 

از سال تحصیلی 94-93 سه نفر دانشجوی دوره ی دکترای پژوهشی در حیطه های ارگونومی، تغذیه و حشره شناسی پزشکی مشغول به تحصیل بوده اند. همچنین از بهمن ماه 95 یک نفر دانشجوی پژوهشی در رشته ارگونومی پذیرش شده است. 
  بیشتر...


مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری مرکز تحقیقات ایدز و مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، پژوهشکده ای به نام " پژوهشکده سلامت" را تاسیس کرده اند.

Affiliation مرکز تحقیقات علوم بهداشتی:

فارسی:  مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

English: Research Center for Health Sciences, Institute of health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz,Iran


 جدیدترین مقالات منتشر شده:

 

1-The effect of musculoskeletal problems on fatigue and productivity of office personnel: a cross-sectional study

2-The prevalence of fatigue, sleepiness, and sleep disorders among petrochemical employees in Iran

3-Posture and discomfort assessment in computer users while using touch screen device as compared with mouse-keyboard and touch pad-keyboard

4-Land use change and conversion effects on ground water quality trends: An integration of land change modeler in GIS and a new Ground Water Quality Index developed by fuzzy multi-criteria group decision-making models

5-Biodegradation of atrazine from wastewater using moving bed biofilm reactor under nitrate-reducing conditions: A kinetic study

6-Characteristics and health effects of BTEX in a hot spot for urban pollution