مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با هدف پژوهش و تحقیق در حیطه های گوناگون علوم بهداشتی تأسیس شده است. نظر به اینکه دانشکده بهداشت مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف رشته های علوم بهداشتی را بر عهده دارد، در این دانشکده مستقر شده تا اساتید و دانشجویان رشته های مختلف بتوانند طرح های تحقیقاتی خود را بطور مشترک با این مرکز به انجام برسانند.

 

 

Feature Slides

دکترای پژوهشی: 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی از سال تحصیلی 94-93 اقدام به جذب دانشجوی دکترای پژوهشی در رشته های مختلف نمود. 
  بیشتر...


مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری مرکز تحقیقات ایدز و مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، پژوهشکده ای به نام " پژوهشکده سلامت" را تاسیس کرده اند.
 


 
Affiliation مرکز تحقیقات علوم بهداشتی:

فارسی:  مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

English: Research Center for Health Sciences, Institute of health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz,Iran


 جدیدترین مقالات منتشر شده:

 

1-Upper extremity musculoskeletal symptoms among Iranian hand-woven shoe workers

2-Molecular and Serological Evaluation of Toxoplasma gondii among Female University Students in Mamasani District, Fars Province, Southern Iran

3-Application of nanomaterials in treatment, anti-infection and detection of coronaviruses


آدرس وبسایت سومین همایش(وبینار) بین المللی ارگونومی ایران و چهارمین همایش(وبینار) دوسالانه ارگونومی ایران
bice4.sums.ac.ir