امکانات


امکانات

نظر به تفاهم نامه های منعقده میان مرکز تحقیقات و گروه های آموزشی دانشکده بهداشت و دانشکده تغذیه، آزمایشگاه های
 میکروبیولوژی مواد غذایی، آنالیز دستگاهی، سم شناسی، عوامل فیزیکی و شیمیایی، ایمنی و ارگونومی، شیمی فاضلاب،
میکروبیولوژی آب و فاضلاب، هیدرولیک، شیمی مواد غذایی و همچنین مرکز کامپیوتر و کتابخانه و سالن کنفرانس در اختیار
پژوهشگرانی است که مایلند پروژه های خود را در این مرکز به انجام برسانند.
                                                                                                                                                                                                                                             
                                         
          

        
 
 
  
 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.