برنامه استراتژیک

G1: توسعه عملکرد فعالیت های پژوهشی مرکز
O1: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز 
O2: عقد تفاهم نامه پژوهشی با حوزه های ستادی و معاونت های دانشگاه
O3: برگزاری تورهای دانشجویی برای آشنایی آنها با امکانات و فعالیت های مرکز
O4: برگزاری دو کارگاه آموزشی برای اساتید و دانشجویان
O5: جذب اعتبارات پژوهشی از منابع بیرون دانشگاه به مبلغ 1/000/000/000ریال
O6: انتشار 20 خلاصه مقاله در کنگره های داخلی و خارجی
O7: انتشار حداقل 15 مقاله انگلیسی به نام مرکز
O8: انتشار حداقل 15 مقاله فارسی به نام مرکز
O9: جذب بودجه از محل اعتبارات مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه (150 میلیون ریال)
O10: تصویب حداقل 20 طرح تحقیقاتی در مرکز

فایل برنامه استراتژیک و عملیاتی
 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.