اولویت های پژوهشی

1- شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و همچنین بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران صنایع استان در مقایسه با آمارهای ملی و بین المللی موجود در این زمینه.

2- مطالعه مسمومیتها و بیماریهای شغلی شایع در صنایع استان و استان های جنوب کشور با هدف اولویت بندی مشکلات و پیشگیری از بروز عوارض شغلی.

3- ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی در صنایع استان و استان های جنوب کشور و ارائه راه حلهای فنی و مهندسی جهت کنترل آنها.

4- ارزیابی آلودگی های زیست محیط (آب، هوا و خاک) در سطح استان و استان های جنوب کشور ارایه راه حل های فنی و مهندسی جهت کنترل آنها.

5- شناسایی بندپایان مهم از دیدگاه پزشکی در سطح منطقه و ارائه راه حل های پیشگیرانه برای کنترل بیماری های منتقله به وسیله آنها.

6- بهداشت بارداری.

7- طراحی و کارآزمایی های مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت جامعه نگر.

8- نقش تغذیه در پیشگیری از بیماری های متابولیک و عصبی.

9- مطالعه برهم کنش مواد مغذی و ژن.

10- بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های واگیر و غیرواگیر (به ویژه بیماری های قلبی- عروقی و دیابت) و تصادفات در سطح منطقه.
 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.