معرفی مرکز

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با هدف پژوهش و تحقیق در حیطه های گوناگون علوم بهداشتی تأسیس گردیده است. نظر به اینکه دانشکده بهداشت و تغذیه مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف رشته های علوم بهداشتی را برعهده دارد، محل استقرار مرکز در این دانشکده بوده تا اساتید و دانشجویان رشته های مختلف بتوانند پروژه ها و طرح های تحقیقاتی خود را به طور مشترک با این مرکز به انجام برسانند. در راستای تحقق این هدف، تفاهم نامه همکاری های علمی بین مرکز تحقیقات و گروه های مختلف آموزشی دانشکده و حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه منعقد شده است. همچنین این مرکز با همکاری مرکز تحقیقات ایدز و مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، " پژوهشکده سلامت" را تاسیس کرده است.

فایل معرفی مرکز
فایل گزارش عملکرد مرکز
 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.