تاریخچه

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با هدف پژوهش و تحقیق در حیطه های گوناگون علوم بهداشتی تأسیس شده است. مقدمات تشکیل این مرکز در بهمن ماه 1386 پی ریزی شد. در تاریخ 29/4/87 در جلسه کمیسیون معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأسیس آن موافقت گردید و در آبانماه 1388 شورای گسترش وزارت متبوع، موافقت اصولي خود را با تأسيس مركز اعلام نمود. برای اخذ موافقت قطعی، طی نامه ای از سوی رياست محترم دانشگاه در تاريخ 8/7/89 مدارك و مستندات لازم به معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت متبوع ارسال و پس از تصويب در آن معاونت، در بهار 90 به شورای گسترش وزارت متبوع ارسال گرديد و شورای گسترش وزارت متبوع در جلسه مورخ 29/9/90 با تاسیس مرکز موافقت قطعی نمود.
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری مرکز تحقیقات ایدز و مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت، "پژوهشکده سلامت" را تاسیس کرده و در تاریخ 10/6/95 موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش وزارت مطبوع گردید.

 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.