دکترای پژوهشی
 
 
 
 

معرفی اساتید راهنما:

دکتر علیرضا چوبینه

رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای و ارگونومی

علاقه مندی های پژوهشی
دکتر محمدحسن افتخاری

رشته تخصصی: علوم تغذیه

علاقه مندی های پژوهشی


دکتر زهره مظلوم

رشته تخصصی: علوم تغذیه

علاقه مندی های پژوهشیدکتر کورش عزیزی

رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی

علاقه مندی های پژوهشی
دکتر مسعود نقاب


رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای

علاقمندی های پژوهشی


   
دکتر محمد جعفر مومن بالله فرد


    رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای

    علاقمندی های پژوهشی


  
                                                          

  
دانشجویان پذیرفته شده:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

استاد مربوطه

موضوع تز

1

هادی دانشمندی

ارگونومی

دکتر علیرضا چوبینه

مدل ارائه خدمات ارگونومی شغلی در ایران

2

افسانه احمدی

علوم تغذیه

دکتر محمد حسن افتخاری

دکتر زهزه مظلوم

نقش آنتی اکسیدان ها در بیماران کلیوی

3

محسن کلانتری

حشره شناسی پزشکی

دکتر کورش عزیز

مطالعات مولکولی ناقلین لیش مانیوز در استان فارس

4

اکرم جعفری رودبندی

ارگونومی

دکتر علیرضا چوبینه

 
دروس عمومی :

آمار زیستی و اپیدمیولوژی (2 واحد)، روش تحقیق پیشرفته (2 واحد) و مستندسازی و گزارش نویسی (2 واحد)

دروس اختصاصی :

با توجه به نظر استاد راهنما برای هر دانشجو تعیین خواهد شد.

1-آیین نامه دکترای پژوهشی (PhD by Research)

 

   
 

مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شماره تماس: 7250053- 0713
نمابر: 7250053- 0713
پست الکترونیک: rchs@sums.ac.ir
                                                   


    آیین نامه ها   
آیین نامه دکترای پژوهشی
                                                      
    


 تازه ها
2 کارگاه آموزشی-کاربردی با عناوین "ابزارسازی پیشرفته با تکنیک FA"  و "ابزارسازی کاربردی با تکنیک تحلیل عاملی با نرم افزار SPSS " توسط مرکز تحقیقات علوم بهداشتی با همکاری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید.